bibli elkartea

Liburu guziak
Testamendu Zaharra
Hasiera
Jalgitza
Levitarrena
Zenbakiak
Deuteronomioa
Josue
Epaileak
1 Samuel
2 Samuel
1 Erregeak
2 Erregeak
Isaias
Jeremias
Ezekiel
Oseas
Joel
Amos
Abdias
Jonas
Mikeas
Nahum
Habakuk
Sofonias
Ageo
Zakarias
Malakias
Salmoak
Job
Erran Zaharrak
Rut
Kantarik Ederrena
Kohelet
Nigar Kantak
Ester
Daniel
Esdras
Nehemias
1 Kronikak
2 Kronikak
Liburu Deuterokanonikoak
Ester grekoa
Judit
Tobit
1 Makabearrak
2 Makabearrak
Zuhurtzia
Ben Sirak
Baruk
Jeremiasen gutuna
Daniel grekoa
Testamendu Berria
Matiu
Mark
Luk
Joani
Apost. Egintzak
Erromatarreri
1 Korintoarreri
2 Korintoarreri
Galaziarreri
Efesoarreri
Filipoarreri
Kolosarreri
1 Tesalonikarreri
2 Tesalonikarreri
1 Timoteori
2 Timoteori
Titori
Filemoni
Hebrearreri
Jakobe
1 Petri
2 Petri
1 Joani
2 Joani
3 Joani
Juda
Apokalipsia


Elizen arteko
BIBLIA
Lapurtarrez
Bila PASARTEA     Bila HITZA
Hitza:   

Zenbat agerraldi:
Ikusteremua zabaldu