elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-09-15

 

¡Eu...p! Baterez baño obiak omen dira ogei mila duro. Eta ni ere emen naiz beti bezela nekez eta izpar gutxirikiñ. «Ixaka» zintsuari atseden alditxo bat eman nairik.

Aspaldi ontan bere gaiñ daukagu «Euskal Orri» begiko au. Beste idazle danok ere alper aldi degulako. «Ixaka» ezpagenduke onuskero aiztu ziran Elgoibar ekiñ EL DIA ren irakurle guztiok.

Eskerrak zeuri, «Ixaka», eta jarraitu beti bezela sutsu idazten.

«Aixerixa» eta «Maitxo» ere busti-aldi edo «bañuak» artzera juanak ote diran entzun det. Itxura bada behintzat. «Aberri»ri berriz ez ukitu oraiñ, ez dago umoreketa. Bere ustian oso ixilik zebilen bizi modu berrirako ziran, baña orra «Basarri» eta «Iturralde»k zabaldu dute Euzkadi guztian «Aberri» eskontzen dala. Alare ez da iñor ausartzen bere emaztegaia zein dan esaten... baña... danok jakingo dezue oraintxe: Azkoitiko «Margarita» aberats batekiñ esdontzen da.

«Basarri» eta «Iturralde»ri esan biar diotet ez ditezela gogoratu oturuntzakin bakarrik, esku erakutsi edo «erregalua» ere ez litzake gaizki etorriko ta.

Ara oraiñ arte batu dituan ezkon erregaluak.

«Mendi Lauta» idazle jatorrak armario «Eguzki» andria eta biak kabitzeko lañekua.

«Atarrene»k txarolezko zapatak.

«Otarrak» sei jarleku edo «silla».

«Ikur»ek lau bakalao.

Kortabarria'tar Lokadik korbata bat.

«Luzear»ek Alfoso Karlox'en irudiakin korbatarako orratza.

Altzetak bere emaztia abertzaletu dediñ aberri aldezko itzaldi bat.

Eta au idazten ari dan onek sei piper pote.

Iñork ezer eman nai badio badakizue ba «Aberri» nun bizi dan.

 

* * *

 

— Igaro dan egun baten Iñaki Deunari ikerraldi bat egiten Loyolan izan ziran Ezenarro, Etxeberria, Arrilaga eta Irusta andereñuak.

— Oraiñ dala egun batzuek, emen agurtu genduan Azpeiti'ko «Jexuxa» euskel idazle jatorra.

 

Aingerutxo bat zerura.— Goiko Jaunak Bereganatu diote bi urteko aingerutxua «Urrategi» baserrikuari.

Laguntzen diegu naigabian guraso eta anai atsegabetuai.

 

* * *

 

Egun batzuek gaxorik egin ondoren oso pixkortu zaigu Arakistain'tar Joseba. Poztutzen naiz.

 

* * *

 

Azkoiti'ko Etxaniz'tar Jon Joseba «Balentxi» abertzale on eta adixkide zarrari:

 

Lagun zar batek esanda dakit

laster eskontzen zerala

eta zuk dezun emazte gaya

aingeru polit bat dala:

atsegiñezko berri on oyek

entzun eta beriala

sinista zazu pozik aundina

biotzera sartu zaidala

 

Garai ontan arkitu dezu

iturri gozo biguña

amoriosko intzez kolkua ongi beteko dizuna:

t'aundia izanik beronek zugan

senti dun maitetasuna

ez da gutxigo iñolaz ere

berari zuk diozuna.

 

MIRENTXU