elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1933-08-05

 

Egun ederra.— Benetan. Igesi dan igandea, egun ederra izan degu euskal idazleentzat. Eta pozik naiz gaur egun ortako nire lantxoak zuzen ezan diralako. Zalantza, kezka bizian nintzan goiz goiz jaiki, baña trankil, bare ogeraru: «Aberri»ren omenaldia benetakoa izan bai zan; euskal idazle batzarra gaiñ gañekoa. Nere poza.

«Mirentxu» ta «Maitxo»k sukalde baztarrean, egun au asmatu zutenean, ziur nago, orrelako garrantzi dun eguna asmatu etzutela: Omenalditxo bat egin eta anai arreba idazleak alkar besarkatzea zan eren asmoa. Baña asmo au aundi aundi eginda azaldu da, eta erok uste ez bezelako eguna azaldu zaie igandean.

¿Nork esan. «Mirentxu» ta «Maitxo», orrelakoa azaldu bear zuanik, zuen sukalde baztarreko asmoa? Poztu zaitezte; zuek zeretela ta etzeratela euskal idasle anaitasunian «Aberri»ri omenaldia eta egun eder bat igaro ditugu. Eta nik, gogoz eta bero bero txalotzen zaituztet asmo ori sortu zendutelako, egun eder onen sustraia zuek izanik, anaitasun bizian igarotzea izan degulako, ¡Zorionak, beaz, arrebak!

Egun eder ontan, zertxobait gure aldetik jarri bearra izan genduan, zertako jun etorrien eratzale bezela, nere ezku argal eta txiroa jarri bai zuten. Eta idazle batzordearen izenean baimen eta gañerontzekoak ezkatu ditut. Beaz, gauzak egiñ ondoren, guztio eskerrak ematera beartua nago. Eskerrik asko bada, ta bero beroak Eusko Batzokiko Batzorde, U.B.B. eta Emakume Abertzale Batza'ri, gure deia entzun eta «Aberri»ren omenaldian batu eta oroigarri polita eskiñi diozutelako. Baña beroagoa al bada, zuei, Gaztetxo Batzakuoi, neska ta mutikuoi, gure deiari erantzun gaiñ gañekoa eman diozutelako, jakiñik «Aberri»k umetxo poxpolintxuekin dituala bere kutunak. Eskerrak guztioi.

Berezi bereziak oez gaiñera, Eusko Batzoki'ko Lendakari jaunari, zalantzik txikienik gabe, Batzokiko areto ederra, Euskal idazle Batzarrerako, zabal zabal gure eskuan jarri zualako.

Eta azkenik, idazle anai arreba guztioi eta gañerantzeko abertzaleoi «Aberri»ren omenaldira leku artu zenduten guztioi, eskerrak, gure deiari eman diozuten erantzunagatik.

 

«Murugaiñ» kanpeoi.— ¡Ori dek «umoria», Murugaiñ! Ara emen igandean Elgoibar'a azaldu zan idazle «kanpeoia». Mutriku'tik irten oñaz eta Arno'ko auntzak izutuaz goizeko zortziretako Elgoibar'en zan. Bapo, Murugaiñ. Eta «buelta» Elgoibar'tik irten eta oñaz Arno'ko ontzak esnatuaz Mutriku'ra. ¡Ori dek, ori! ¿Ondo jungo intzan, e? Zalantzan egon ninduan; benetan. Eu «kanpeoi» eta artu zak «titulu» onekin batean nere zorionik beroena beste «titulu» gaiñ gañekoa itxas ontzi buru atera aizalako. Agur, adiskide iretzako andregaiak au jakintzian, izango dituk baten lekuan dozenerdi. Agur.

 

Mendaro'ko «Kaiku»ri.— ¿Lo egiñ al uan iganean, «Kaiku»? Iretzako lenbiziko bultzia, goizeko zazpiretan uan, eta ni ere zai geltokian nintzuan. Baña i... ¡Berriz ere ire antzeko kaiku galanten itzari jaramon egiten diona, oker ibiliko dek...!

 

«Irurri txiki»ri.— ¿Alako burrundarak eta etxean gelditu? Ondo ziok. Ustez gertu nitxuan iretzako andregai berri bat erakuzteko azmoz eta ik «kale». Bapo, bapo. ¿Ondo igaro al dituk jaiak? Agur.

 

Deun Laurentzi'ñ.— Ostegunean. Deun Laurentzi balerako eguna degu. Jaupa nagusi ta guztiko jaiak izaten dira eta gain gañekoak. Aurten ere, abeslari yayua dan Laborda jauna datorkigu «kantari». Entzutiak «merezi» du ba, «Maitxo»k «merienda» goxua jarriko balu, bere balerako eguna dan ezkeroz!...

 

IXAKA