elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1930-09-18 | Agurtzane |
El Día, 1930-11-09

 

Elizkizuna.— Garbitoki'ko anima gaxoen alde egiten dan bederatziurrena jente asko bildutzen da gabeko elizkizunera.

 

Ilaren lenengo ostirala.— Illero bezala gaur ere notintza aundia batu da goizeko elizkizun eta Maidonera.

 

«Aberri» mutill gazteari.— ¿«Madam» egiñik gaudela? ¿Edo idazteko gogorik gabe? Ez «Aberri» ez, ez da orregatik, baizik gure idazki arlote onek oso narratx emanten baitute ba, gure «Ixaka» idazle jatorrenen onduan. Orregatik ez naiz ausartzen idazten.

Arriuana isiltzen naiz; lan asko ere bai ta ganera eziñ eretxi. Neri esaten didazu gogorik ez daukatala ta berriketak, baña uste det zeu ere «prantatuko» ziñakela gusto gustokua bazeudazu. ¿Inbiriya? Neu beintzat pozez beterik nago zuk utzi ninduzulako, igualekotxia dek ja-jai...

Nere lagun «Maitxo»k sei alkandora erregalatu dizkit nire senargayantzako, baña lengo erako eunezko edo gogor xamarrak; eta au nola señorito xamarra dan ez omen ditu jantziko eta oraiñ oldozti det zuri erregalatzia praka zurixak egiteko. Mutil zarreri errukixa artu ein biarba.

 

Etzenduan nunbait ondo ezagutu nire barruan zeguana.

Agur lagun zar... nigandik urrun izan zoriona.

 

* * *

 

Ateetan dautat beste lagun bat benetan laguna,

munduan norbait kutunik bada

¡¡bera bai kutuna...!!

 

AGURTZANE