elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1931-10-01 | Politika - Mendigoizaleak | Euzkadi, 1932-07-01
Euzkadi, 1932-04-02

 

Aberri eguna.— Larunbateko goizean asi ziran abertzalien etxeko leyoak gure ikurrin sapiyekin apaintzen.

Illuntzan uri orretako mendigoxaleak igo ziran Kalamua deritzaiyon mendi tontorreraño, naiz egualdi txarra izan txingorra, euria eta aizea egiten zuen; zortxirak aldean su ikaragarria egin zuen mendi tontorrean.

Igande goizean goiz goizetik asi ziran berebillak joaten Bilbo aldera, seiterdiean urten ziran emengo mendigoxaleak berebil aundi baten, bultzietan ere juan ziran, jai ederra ikusi ondoren danak poz pozik etorri ziran.

 

Aste Deuna.— Beste urtetako aldian elizkizunetan notinza aundiagoak izan dira, naiz ibildeuna txakonpean izan, beste urtetako lekuetan etzutelako laga agintzuak. Batez ere ostiral arratsaldean gure txadona oso txikia izan zan, ain notintza aundiantzak.

 

Jaupa bat.— Juan dan illaren 29'an asteartea goizeko saspiretan jaupa bat izan zan txadon nagusian Emakume Abertzale Batza'k eratuta Euzkadi'ren omenez.

Ill guzietako illaren 29'garren egunean jaupa izango da Euzkadi'an omenez.

 

Jaiotza.— Gure lagun Urrutia'tar Martin eta Etxabe'tar Miren emazteak izan dute alabatxo bat.

Zorionak gure lagun Martin eta emasteari.

 

Gaxorik.— Gaxorik arkitzen da eleizakuak artuta arkitzen da Gorostiza'tar Domeka.

Laister sendatzia opa diot.

 

Naskaldija.— Gasteiz'era juan da Ubiria'tar Sebasten.

Donosti'ra Usabiaga'tar Andoni.

— «Aberri» idazle eta mutil zarra, gogor ari da uriko neska zar guztiak bereganatzen, laister dirala, autezkundiak esanaz eta auteskunde izateko abertzaliok.

Ori da lana egitia, mutil zar orrek.

 

ATXOLIN