elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1935-09-07

 

Igesi zan igandian elgoibartar abertzal geyenok Eibar'en izan giñan, ango Aberri-Etxea zabaldunde eta ikurrin berriaren onespena opaz egin ziran jayetara. Poz-pozik etxeratu giñan an egin zan jai ederra ikusita. ¡Gora Eibar'ko abertzaliak! jarrai aurrera orain bezela laister danen gain garale aterako zerate-ta.

— Jaunak berenganatu du 88 urte bete ondoren Elortza'tar Joseba «[...]»ko gizona (G.B.). Laguntzen diegu atsegabian sendikoeri.

— Andolin Deuna, oso alaitsu igaro [...] balira ontako baserritarrak. Goizian saspiterdietan jaupa bat izan zan, eta amarretan beste bat Urrestarazu txaunburu jaunak emen da.

Ondoren laisterketa izan zan:

Lendabizikua: Konde'tar Iñaki'k.

Bigarrena, San Martin'dar Nikola'k.

Irugarrena, Rementeria'tar Bittor'ek.

Laugarrena, Garate'tar Mikel'ek.

Arratsaldian, arrijasotza polita izan zan, eun kilo'ko arri-alperra jasorik.

Osoro'tar Pantzeska (Irizabaleta'k) 15 bidar.

Egia'tar Pantzeska (Errementeri'k), 14 bidar.

Apraiz'ko mutil gastiak, 7 bidar.

Ondoren beste jolas polit batzuk egin ziran.

 

Euzkel-izena.— Peli Damas euzkel-izen esarri diote ugurutzautzian, Uriguen'dar Luki «Etxeiña» eta bere emaste Aranburu'tar Koldobike'ren seme jaio berriari. Aita bitzi izandu ziran Uriguen'dar Damas eta Aranburu'tar [...]. Zorionak guraso eta atta bitzierai euzkel-tzaletazuna aurrera damatelako.

 

Izpar-beltza.— Bat batian ilda Arrillaga'tar Ander «Andres Serenua» esanda ezagutzen da. (G.B.) Laguntzen diegu atzegabian sendikoeri.

 

Gaxorik.— Estu samar arkitzen da Arrillaga'tar Imanole il dan onen arreba.

 

AIXERIXA