elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Euzkadi, 1936-08-29

 

Izpar beltza.— Ikurtun Deunak artu ondoren, Jaunak berenganatu du 76 urte zitula Urain'dar Jagoba (Alkorta txarriduna). (Goyan bego). Laguntzen diegu atsegabian sendikoari.

 

Jaiotza.— Lendabiziko aurra izan dute, Ondartza'tar Luki'k eta Martinez'tar Batirtze'k. Zorionak.

 

Euzko gudariak.— Igesi zan igandian, emen izan genduzan, Loiola'n arkitzen diran motrikuar euzko-gudari talde diran motrikuar euzko-gudari talde bat, beren artian Andoni euzkel-idazle azkarra.

 

Deun Bartoloma.— Aurten eleizak ospatu du uriko Zaindari Bartoloma Done eguna. Goizian notin asko Jaun artzen auzpeztu zan. Amarretan, jaupa nagusi ederra abestu zan, Bartoloma'ren bizitza edeki azaldu zuan Jaka'tar Andoni apaiz gastiak.

 

AIXERIXA