elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1934-02-04

 

Atzo irakurri nuan gure anai eta idazle azkar Etxalar'ko «Zubieta» gaxori arkitzen dala tamalez. Goiko Jaun Aundiyai arren eskatzen diyot lenbailen sendatzeko.

 

—Juan dan igandian Elgoibar'ko Euzko Batzokiko antzezlariak bi antzerki barregarri antzeztu zituzten. «Ezer ez ta festa» eta «Tercero sin principal». Bejondaizuela orain asi dira beste bat ikasten.

 

—Emengo abertzaliak asi dira ikasten Deun Agate bezperako kantak Itzagiña buru dutela. Bejondaikela zarra.

 

—Telletxea, zuk bota diyezu ona «Mirentxu» ta «Maitxo»ri. ¿Nola nai dezu bada idaztia? Aurreroko lanik badaukate gure «Aberri» mutil zarra zaitzen. Ezkondu egin biar dula ta or dabil neska gazte batekin arro arro.

Ia ba «Litargi» entsayuak egiten asi txistuarekin. «Anastasio» ere esnatu eta «Burni bide» praka zuriyak plantxatu. Eta zuk, Telletxea, «Atarrene» lagun artuta etorri. Ai zer eguna igaro bear degun «Aberri»ren kontua.

 

XAPI

 

_____

 

Itziarko «Itziartxo»ri.— Nere idazkirik ez dezula ikusten? Nola ausartuko naiz ba? ¿Ez dezu ba ikusten Telletxea'k ere ziaroko alpertzat botatzen nauala? Oandio alakorik. Nik baño aste geiago idatzi gabe utsegiñ dituenak badakizkit nik baña... arentzako ez dauka gure zuzendari onek ezer esateko. Bai ba, aiek neska gaztiak baitira eta ni berriz atso z..., eta zer gerta ere andereño oieri poliki itzegitia obe. ¿Ez alda onela Telletxea? Urrenguan geiago eta zuk, «Itziartxo» jarrai astero neu ere aleginduko naiz ta. Berdin «Itziar Maite» ere.

 

Igandeko irratsaioa.— Iñoiz alde atsegiñik igaro badegu igaro dan igandian atsegin izan zitzaigun Donosti'ar iratzale oriek gertau ziguten ordu biko aldi pozkarri ura. Miñutu bat beziñ aguzo juan zitzaizkigun bi ordu oiek. ¿Nola ez? Alako txistu soñuak, alako abesti goxuak, alako itzaldia mamitsuak, alako xelebrekeri parregarriak, alako olerki sakonak eta abar ez dira noiz nai entzuten. Ez orixe. Gogorrak dira Donostiarrak, ¿ez da ala «Atarrene»?

Zorion bero-beroak, ba, igande orretan guri aiñ pozkiro izan zitzaigun une txiki ura igaro azi ziguzuten guztiori. Zuek egiñ zinduzuten lan guztiak oso atsegiñ izan zitzaizkigun eta batez ere «Baserri» olerkari jatorraren olerkiak etzian makalenak izan. Aurreko aste baten ere atsegiñ izan zitzaigun beonen itzaldi eta olerkiak «radio» edo tramakulu onen bitartez iritxi zitzaizkigunak. Eta berdiñ Barrena'tar Arantxa'ren olerkiak ere etziran bertan bera lagatzekuak. Lizardi zanaren goguak goiko luditik entzungo zituan. Zorion ugariak andereño jator oni ere.

Aurreko astian (asteazken gabian) euskerazko irrasaio aldi arretan itzegiñ zuten apaiz jator oiegatik ere zerbait esango nuke, baña gaurkoz lagatzera nijua. Oriek uste duten beziñ «pixkorrillo» zaliak ote gera ba emakumiak? Amaika aitzekuak gaituk bai emakumiak, esaten ere ez gera makalenak baño...

 

Oiartzun'go «Mirentxu»ri.— Aspaldian zai nenguan izparta irakurri nuan juan dan asteko ARGIA'n. Poztutzen naiz, ba, «Mirentxu» nere mallara zatozela jakitiakiñ eta zorionik onenak opa dizkitzut zuk artu bear dezun bizi-modu berri orretan. Ondo ondo izan ba, ta suerte on bat euki deizula Batzokia'n artzen dezun etorkizun edo kargu orrekiñ ere. Baña ez gero oso ziaro aztu ARGIA'kin e? Aspaldian naikua aztuta egon zera baña... eta emen igarotzerik edo izaten badezu ikertuko gaituzu e? Oraindik denpora asko ezdala lenago ere zure erritar ezkon-berri batzuek ikertu ninduten emen igarotzian. Nai dezun arte, ba, ta ondo ibili eztizko illargi ibil-aldian.

«Zubieta» idazle jatorra ere gaxo omen degu, ARGIA'k dionez. Irakurle ata idazle guztiok osasuna eskatu deigun G.J.'ri «Zubieta»rentzat.

Igandian emen agurtu giñuzen «Txalintxo» ta «Burni Bide» idazle jatorrak. «Burni Bide» «Ixaka»ri patiña ekartzera etorri omen zan, «Iturri Txiki» ta «Igerra» ere emen ziran noski ez nituan ikusi baña. Nabaitu bai, etzan gaitza ere ta. Urrenguan ixiltxo ibilli e? Ea ba. Onezkero gure «Xapi» emen daukagu miauka ta agur guztiori.

 

MIRENTXU