elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1934-07-01

 

Luistarrak.— Izan degu aitatu genduan bederatzi urrena. Gaztedi Luistarrak, gure zaindariari eskeñitako bederatziurren ederra. Illan 15'an asi ta 23'an bukatu zan. Aita Azpeitia'tar Laureano buruñurdunak (kaputxinoak) iru azken egunetan itzaldi ederrak zuzendu dizkigu; euskera garbi ta txukuna bai berea. Geuk, mutillok, abeslari ginala, «Psalite Deunostroo», «Laudate Dominum», «Tantum ergo» ta «Zaindariari ereserkia "Italiko semea"», abestu giñuzen.

Eztarri latz xamarrak omen ditugu zioten batzuk, baña nik uste ondo abestu ginduzela. Bederatziurrenaren bukaera igande 24'an, goizeko Jaupa ta Jaunartzeakin eman giñion, illeroko lanak beteaz. Gazte talde ederra giñan, bai, baña ez bear genduen taldea; atzera xamar azaldu gera oraingo ontan. Esna gaitezen, anaiok, jokatu dezagun bildurrik gabe. Jaungoikoaren aldetik, uzkur zale, beti-beti azalduaz.

 

Irakurgai onen eguna.— Urtero, irakurgai onak jasotzeko ar oi da Doipuruaren (Aita Santuaren) naiez Deun Kepa (San Pedro) eguna. ¡Irakurgaia! Ara emen munduko gora-berak obeto esateko ludia bera erabiltzen duan indarra. Irakurgaia —prensa— nolakoa, alako ibillera; berak eramaten baidu eguneroko mamiakin barren barrenera gure adimeraren argia ta indarra. Eguneroko edo asteroko irakurgaiak gure biotzaren taupada batera edo bestera erabiltzeko, indarrik sendoena da. Orregatik, irakurgai onen alde otoi ta esku luzatzea nai du gure Eleizako Aitak. Entzun dezagun bere deia.

ARGIA degu gutxi bezelako (beste ez bezelako esango nuke) irakurgaia. Asteroko begiko ARGIA, Jaungoikuaren alde jokatzen dualako ta euzkera utsez egiten dalako, degu irakurgairik onena. Berari eskerrak, gure mendietara dijoaz izpar onak, bai uzkur edo relijio gaian, bai ludiko gora beretan ere. Euzkera, Jaunak ludian ezarri duan ele garbi ta txukun ontan idatzita guztia, baserritxo txurira darama ta baserri txuritik dakarki euskel izatearen besarkada. ARGIA'k egin du, lanik onurakorrena Jaungoiko alde ta gure euzko izatearen alde. ARGIA ikusten genduan baserritar baten eskuetan igande batean eta galdetuaz zergatik, «auxe da nere irakurgai, neretzat egokiena» erantzun zidan. Beaz, ARGIA'z gogoratu gaitezen irakurgai onaren egunean. Lagundu dezaiogun onetan gaiñ gaiñeko dalako, edonun zabaldu dedin.

 

San Juan'ak.— Suak, txortak, ostroz apaintzeak, antziñako oitura oek denak izan ditugu aurten ere. Deun Jon goizean, eguzki garbia ikusterik ez degu izan. Egun on bat igarotzeko, auzo Altzola'n Deun Jon zaindaritzat ospatzen zuten ezkeroz, bertan izan giñan, eta eskerrak eman bearrean naiz, nerekin izan dituzten «begiramentuagatik». Deun Jonetako oitura onak gorde ditezela, baña erromerietako dantza zikiña... bezperako suak erre dezala.

 

IXAKA

 

_____

 

Agurtu.— Juan dan astelenian emen agurtu genduan Andonegi'tar Nikasi, Mutriku'ko endore jauna.

 

Eriotza.— Astearte arratsaldian Goiko Jaunak bereganatu zuan aspaldian gaixo arkitzen zan Arriola'tar Xabier, Deun Laurentzi jatetxeko nagusi zarra.

Nere samiñ agurra bere emazte ta enparau guztieri batez ere bere seme ziñegotzi abertzale dan Mikel'eri.

Asteazken arratsaldian egin zan bere gorputzaren obiratzia oste aundiak lagundurik. G.B.

 

Asteroko azoka.— Igaro dan ostegunean jendetza aundiakiñ ospatu zan. Bertan saldu ziran gauzen salneurriak ara emen.

Arrautzak, amabikua, 2'50: Olluak, bikua, 14 ta 16; Ollaxkuak, bikoak, 8 ta 10; Gaztaia errikuak, 2'50 kilua; Lur-sagarrak, (patata), errikua, 0'35 kilua; Babarrun gorria, 5 lko. lakaria (imilauna); Mallubiak, 0'80 kilua; Illarrak, 0'40 ta 0'50 kilua; Sagarrak, 0'40 ta 0'50 amabikua.

 

MIRENTXU