elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1934-10-21

 

Zorionak.— Larreategi'tar Joseba mendigoizale azkarrak erakutsi du mendirik-mendi ibiltzeko anka pixkorrak bezelaxe, begiak ere ez dituala makalak, aspaldi onetan naikua buru auste ibili du asmaketak dirala ta ez dirala ta ezta alperrikakua izan bere lana, ba, guztiok irakurriko zenduten bezela bera da oraingo aldi ontako asmaketako lenengo saria irabazi duana. Artu, ba, nere zorionik beroenak, Joseba abertzale zintzo orrek eta berdin beste asmatzalle guztiori ere.

 

Euskel izena.— S. Lorenzo'ko Arriola'tar Mikel aberkide zintzuak izan duan mendigoizale berriari Xabier Jakinda, euskel izena ezarri diote. Zorionak.

 

Agurtu.— Azpeiti'ko «Txalintxo» euskel idazlia ta Barrena'tar Polikarpa zarauztarra emen agurtu ditugu. Berriz ere nai dezuten arte.

 

Agurtza illa.— Ill oni dagokion bezela egunero gure txadon nagusian agurtza deuna errezatzen da Gure Jauna agirian dala. Juan dan igandian urtero bezela arratsaldian elizkizun ederra egin zan. Ibildeun edo proseziua ere egin zan «Agur Maria» abestuaz.

 

Oporketa.— Uelga dala-ta, reboluziua dala ta naikua zalaparta ibili da egun auetan. Zozolistu auek batez ere larri xamar ibili dira. Asteko estu baño lagatzeko estuago.

 

MIRENTXU

 

_____

 

—Asmaketak dirala ta aspalditxoan izan da emen buruko miñik; ARGIA azaldu ordurako buru austerik pranko, zenbat asmatu ote diran edo zelakuak ote diran berriak. Baña buruko rniñok sarituak izan dirala ta pozik da emen jendea; iru lagunek erantzunak eman dituzte asmaketari iru illabete ontan eta sarituak, bi. Larreategi'k lenbiziko saria atera du, asmatzalle bezela, ta bigarren saria lantxoak bialduaz. Ori dek ori, Joxe, sayatu ta jarraitu aurrera. Andonegi'k, laugarren saria omen du, asmatzalle bezela. Jarrai Erromalda Muxika jatorrak zozketa egin bear izandu, bostgarrenerako, ta uts egiñ omen du, ala dio «Endoya» jaunak, baña emen ez dira konforme, tranpa egin ote duan edo... Dana dala, jarraitu aurrera; ia beste urrengo saria ateratzen dezuten.

Iya aztu nitzan. Bada emen beste asmatzalle bat nere ustez: Alkorta abizena emengoa izan bear du. Lenbizikoetan J. ta I. araltzen ziran. Eztakigu onek zenbat punto atera ote ditun; ez ditu «Endoya»k azaldu ta... ez dirala geiegi izango diote. Nolanai ere Elgoibar'ko asmatzalleok ondo azaldu dira. ¿Ez alda ala «Endoya»?

 

—Agurtza Deunaren ill ontan azaldu oi da eusko biotzen siñismena. Euskaldunak Ama zerukoaren zale beti azaldu izan badira, agurtza edo errosarioa izanda euskaldunen otoi beroa. Ill ontan alegindu gaitezen euskal oitura eder au berriztatu bear bada berriztatzen eta berotu bear bada berotzen geure biotzetan lenbizi ta geure errian, geure artean, gero.

 

—Deba'ko «Burni bide»k ziona ulertu al zenduten? Alegia «Itziartxo» idazle jatorra «La Constancia»-rako izpar billa dabillela? Ezin det siñistu nik beintzat. ARGIA'n zintzo ari ezta ba? Ala «margarito»ren batek «margarita» egin nai duala esan naiko ote du «Burni bide»-k? ¡Kaaa...! Ez orrelakorik gero «Itziartxo». Agur.

—Idazle batzarra bai? Nun? Noiz? Agindu. Mutrikuar anaiak besarkatuaz, «Arnope» gogoratuaz agurtzea, atsegiñ izango zaigu. Idazle bat iltzean, oroigarri bat bear giñikio idazle anai-arrebok. Goguan det «Zebaiñ» jator jatorra. Nola nai ere, ta idazleetan azkena banaiz ere, deitu noiz eta nora ta J. l. azalduko gera.

 

IXAKA