elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

Argia, 1935-01-13 | Gizartea - Heriotzak | Argia, 1935-02-03
Argia, 1935-01-20

 

Euskel izena.— Miren Begoña izenarekin ugutzatu dute «Aldamar» basarrian izan duten poxpolin berria. Zorionak guztiori, ta batez ere bere izeba «Bixi»ri.

Urbieta'tar Jose ta Arriola'tar Pelisitas'ek irugarren semetxua izan dute.

 

Eriotzak.— Elizakuak artuta G.J.'k bereganatu ditu Arrieta'tar Eujenia, «Azarre» basarriko 74 urteko etxekoandre zarra, ta Azpiazu'tar Maria Kruz, «Ipintza» basarriko 50 urteko andra zarra. Nere samiñ agurra bi sendieri.

 

«Ixaka»ri.— ARGIA begiko onen bitartez artu nere zorionik beroenak igandian Mendaro'n zure antzerkiarekin euki dezun gurenda aundiagatik, eta aurrera beti Aberri aldezko lanetan.

Aste onetan labur labur idatzi biarko, gure Telletxea'k txorroskilleroren bat adixkide egiña duala entzun det guraisiak zorrozteko eta, emendik aurrera argi ibilli biarrian gera.

 

MIRENTXU

 

_____

 

Asmaketak potx.— Benetan genduan ba pozgarri ARGIA'ren asmaketa salla. Zer dala ta ez dakigu, baña, potx egin digu gure atsegin orrek, «Soziedad Anonimak» benetan biotzean artu du asmaketak galtze ori, ta arren iñola al bada mi luke berpiztua ikustea. Naiz eta saririk ez; jakiñian egon ezkeroz, ez dago ajolarik. Asmaketak atsegin izan dirala ziur esan genezakegu ta. Ia bada Telletxea jaunak, atsegintzen gaituan asmaketak argitalduta, «Endoya»k ainbat berekin ditudan ezkeroz.

¿Asmaketa naikoa degula, nun dan pelota asmatzen? Bai ala da, baña aurrera ere izan dezagula buru auste pixkat, euskera aldeko lana danez. ¿Urte berriak asmo berririk ez ditu bada? Aurrerakoak ordea, ta asmaketak kentzean atzera goazela nik uste. Ia, bada, asteroko asmaketak aurrera ere izaten ditugun.

 

Ongi azaldua.— Ala izan bedi «Xapi» idazlearen izena, bere lanerako berpiztu onetan. Aspalditxoan ez genduan bere izenik ikusten ARGIA'n; baña oraingoan pijo ariko dala uste det. Ia bada «Xapi», danon artean ARGIA txukuntzen[...]

 

Asmaketa.— Baserritarrentzat edo obeto Elgoibar'ko baserritarrentzat asmaketa au. Elgoibar'ko «Azoka Plazan» jarri dituzte bi «letrero»: batak dio «Pescadería», besteak «Dependencias». ¿Ezetz asmatu baserritarrok, zuen «Azoka Plazan» dezuten «dependencias» orrek zer esan nai duan? ¡Ai euskera, euskera...!

 

IXAKA