elgoibar

ELGOIBARKO
KRONIKA ZAHARRAK

Urteak

Kazetariak

Izendegiak

Gaiak

El Día, 1932-06-12

 

«Euskal Orri» ontako zuzendari, idazle ta irakurle guztiori agur sutsu bana.

Aspaldiko partez emen naiz berriz ere euskel usaindun baratzatxo onetara, baldiñ «Luzear» jaunaren baimenik badet edo-ta otarratxuan lekurik ezpadago beintzat.

 

Azpeitira.— Emengo abertzalien biotzak bero eginda daude, il onen amabian, gure zaindari Deun Iñaki'ren uri ospatsu orretan egingo diran ikurriñen onespen eta jai aberkoitara juateko.

Goizetik mendigoitzale aldra eder bat juango da, baita beste emakume anka pixkordun batzuek ere oñez juango dira. Eta arrasaldian Onelarruako beribil ederrenetako bat geurekiñ degu, irurogeibat lagun eramango ditu onek Elgoibartarrak emen inguruko errietan izan diran zabalkunde edo ikurriñen onespenik inguruko errietan izan diran zabalkunde edo ikurrinen onespenik ez dute lag aldra aundi bat juan gabe eta Azpeitira engo eta beste erri askotako abertzaliak ikertzera, eta bertan izango diran izlari goyenetako orien Aberri aldezko itza entzutera, dezaten.

Eta Iturri Txiki, Kirol, Txalintxo, Igerra ta Eloreli Agiro Mendi, Errena, Jexuxa, Beatrix eta danen buru dan «Olatz» jatorrari Jel aldezko laztan bana ematera: Igandera arte guztiori.

 

Juan etorriak.— Donostira juan zaigu an egun batzuek igarotzeko asmuan gure idazle pixkorra dan «Maitxo».

Ondo ibili ta gutxi gastatu.

Madrida juan zaigu abere osagile edo albaitero Ubiria'tar Sebastian.

Gaxorik arkitzen da Unastei [...]'ko mutikotxua lenbailen osatzia opa diot.

Itziar'ko «Burdin Bide»ri. Artu ditut zuk bialdu dizkidatzun «kixkilak» eta anei esker beragatiz «Aberri» ta «Ixaka» gaizki ibili dira tripako miñekin.

Geyegi jan baizuten. Guztioi agur.

 

MIRENTXU